facebook

Pustak wentylacyjny

Nazwa: Pustak wentylacyjny
Wymiar: 188x188x240
Masa: ok.7 kg
Zużycie na m bieżący: 4 szt.
Zastosowanie: przewody wentylacyjne

 

CEGIELNIA MICHAŁÓW

ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI

97-310 MOSZCZENICA - MICHAŁÓW ul. Południowa 47

www.cegielniamichalow.pl, e-mail: cegielnia.michalow@onet.pl

NAZWA WYROBU

ELEMENT MUROWY CERAMICZNY PIONOWO DRĄŻONY LD PUSTAK WENTYLACYJNY  188x188x240 mm

Kod identyfikacyjny typu wyrobu

MICHAŁÓW PL 188x188x240-WENTYL

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych

1/2013/WENTYL

Deklarowane właściwości użytkowe

L.P.

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

 1.  

Wymiary [mm]

długość

188 ±5

szerokość

188 ±5

wysokość

240 ±5

 1.  

Grubość ścianek

zewnętrznych

18 ±3

wewnętrznych

17 ±3

 1.  

Powierzchnia otworu wentylacyjnego (r ≥70mm)

 

>15 000 mm2

 1.  

Wytrzymałość  na ściskanie

5,07

 1.  

Masa w stanie suchym (±10%)

 

7,034

 1.  

Gęstość netto w stanie suchym (±10%)

 

1750 kg/m3

 1.  

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych [%]

S0

 1.  

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

 1.  

Absorpcja wody [%]

nie większa niż 10%

 1.  

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10

 1.  

 Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

gęstość brutto w stanie suchym

849(D1) kg/m3

kształt i budowa

PROSTOPADŁOŚCIAN

 1.  

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry Unit [W/mK]

NPD

 1.  

Trwałość - odporność na zamrażanie i odmrażanie

NPD

 1.  

Substancje niebezpieczne – stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych [Bq/kg]

średnia

f1 max ≤ 0,53 i f2 max≤ 31

znormalizowana

f1 max ≤ 1,2 i f2 max≤ 240

 1.  

Udział drążeń [%]

 

42,00 %

           

Cechy zewnętrzne: skrzywienia powierzchni i krawędzi - do 8 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - do 25 mm i głębokości 3 mm, pęknięcia powierzchni bocznych licowych i nie licowych do 50 mm, dopuszcza się pęknięcia ścianek wewnętrznych miedzy drążeniami, barwa - dopuszcza sie różnice odcieni barwy powierzchni licowych.

Na stronie internetowej producenta dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych nr referencyjny 1/2013/WENTYL

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI (STOSOWANIA) ELEMENTU MUROWEGO CERAMICZNEGO TYPU LD

Dane o wyrobie

Opis

1. Rodzaj

Ceramiczne pustaki wentylacyjne produkowane są zgodnie z normą PN-B-12014:2009P. Ogólne wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury nr 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Szczegółowe wymagania w zakresie doboru rodzaju wentylacji, wielkości strumienia powietrza dla poszczególnych pomieszczeń określa norma PN-83-B 03430/ Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - wymagania”. Norma ta określa, w jakich pomieszczeniach powinny znaleźć się wloty do przewodów wentylacyjnych oraz minimalne strumienie objętości powietrza, jakie powinny wymieniać [m3/h].

2. Przeznaczenie

- pustak jest przeznaczony dobudowu przewodów wentylacyjnych w konstrukcyjnych zabezpieczonych,

- wyroby ceramiczne charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury, odczynniki chemiczne, posiadają wysoką twardość, bardzo wysoką rezystywność, opór cieplny i opór akustyczny, w zależności od szczelności i porowatości materiału.

3. Skład/właściwości

-                    surowiec ilasty (glina), piasek kwarcowy, woda,

- wyrób gotowy posiada stan stały, kształt prostopadłościanu,

4. Stosowanie/warunki

- wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz poziomem wymagań określonych w dokumentacji projektowej.

- murować zgodnie z założeniami projektowymi przy użyciu zapraw określonych w normie PN-EN 998-1:2011  i PN-EN 998-2:2011 oraz PN-B-10104 dostosowanych do nasiąkliwości wyrobów, niezawierających rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.

- wyrób po zastosowaniu - wmurowaniu nie wymaga dalszej obsługi.

5. Przechowywanie - zabezpieczenie

- wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach wg. klas, odmian  i gatunków, w jednostkach paletowych jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o łącznej wysokości 4,5 m lub w stosach do wysokości 1,5 m.

- po przekroczeniu sezonu budowlanego wyroby należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wodami gruntowymi.

6. Transport

- zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

- wyroby dostarczane są do klienta w jednostkach ładunkowych opinanych folią o masie od 100 - 1500 kg i wymiarach jednostki ładunkowej dostosowanej do wymiarów wyrobów.

- trwałość jednostki wynosi mniej niż 6 cykli operacji transportowych tj: załadunku, przeładunku, przewozu i wyładunku wykonywanych urządzeniami mechanicznymi;

- wyroby w czasie przeładunku oraz transportu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed uszkodzeniami,

- w transporcie wyrobów bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie bhp.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Opis

Dane

 1. Identyfikacja zagrożeń

- wyrób nie powoduje zagrożeń,

- wyrób jest niepalny - gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe,

- wyrób nie stwarza zagrożeń toksykologicznych - gwarantuje bezpieczne dla człowieka warunki higieniczne i zdrowotne,

- wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych - jest bezpieczny dla środowiska naturalnego,

- wyrób zapewnia ochronę przed hałasem i drganiami

- wyrób zapewnia oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną,

 1. Substancje niebezpieczne

- wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, a także substancji chemicznych wymienionych w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006.

 1. Składowanie/transport

- czynności wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bhp.

- transport wyrobu możliwy drogą lądową, morską oraz powietrzną.

- składowanie wyrobu w czasie przechowywania możliwe w zbiorczych jednostkach ładunkowych, w maksymalnie 3 warstwach lub luzem do wysokości maksymalnie 4,5 m.

- dopuszczalne normy ręcznego przenoszenia wyrobów przez 1 osobę zgodne z przepisami bhp.

 1. Odpady

- w związku ze stosowaniem wyrobu może dojść do powstania następujących rodzajów odpadów: - opakowania o kodzie 15 01 03 i 07 02 13, odpad stały uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 02,

- odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są niebezpieczne, nie stanowią zagrożenia dla użytkownika,

- odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie stanowią zagrożenia także dla środowiska.


Załączniki artykułu

powrót